محتوای دانلود رایگان ایجاد متن سه بعدی بر روی دیوار منحنی در نرم افزار Revit

متن سه بعدی در دیوار منحنی

همان طور که می دانید در نرم افزار Revit ابزاری که بتوان به سادگی متن سه بعدی را روی سطوح و دیوارهای منحنی ایجاد کند تعبیه نشده است, اما در این قسمت با یک روش پارامتریک ساده به شما می ...