محتوای متن سه بعدی روی دیوار منحنی در رویت

متن سه بعدی در دیوار منحنی

همان طور که می دانید در نرم افزار Revit ابزاری که بتوان به سادگی متن سه بعدی را روی سطوح و دیوارهای منحنی ایجاد کند تعبیه نشده است, اما در این قسمت با یک روش پارامتریک ساده به شما می ...