محتوای نقشه معماری

نقشه پلان آبی

در گذشته پلان ها و نقشه های معماری به صورت آبی ارائه میشد که به آن Blueprint گفته میشد، اما همچنان این سبک از خروجی از جذابیت زیادی برخوردار است که در این آموزش به شما یاد میدیم نقشه های ...