0
محتوای Family Revit دانلود
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۱۲)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه دوازدهم: آموزش ترسیم نرده (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)  
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۱۱)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه یازدهم: آشنایی با ابزار های حجم سازی فمیلی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)   ...
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۱۰)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه دهم: آموزش حجم سازی با فمیلی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
autodesk revit learn

آموزش مقدماتی رویت (۹)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه نهم: آموزش ترسیم سقف و کف (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۸)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه هشتم: آموزش ترسیم سقف ها (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۷)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه هفتم: آموزش ترسیمات در و پنجره (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۶)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه ششم: آموزش ترسیمات دیوار   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۵)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه پنچم: آموزش ابزارهای ویرایشی   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۴)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه چهارم: آموزش لایه بندی و روش های ترسیم دیوار   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده ...
آموزش رویت

آموزش مقدماتی رویت (۳)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه سوم: آموزش ابزارهای ویرایشی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)
1 2 3