محتوای Revit Render For Revit

آموزش مقدماتی رویت (۱۲)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه دوازدهم: آموزش ترسیم نرده (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)  

آموزش مقدماتی رویت (۱۱)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه یازدهم: آشنایی با ابزار های حجم سازی فمیلی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)   ...

آموزش مقدماتی رویت (۱۰)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه دهم: آموزش حجم سازی با فمیلی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۹)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه نهم: آموزش ترسیم سقف و کف (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۸)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه هشتم: آموزش ترسیم سقف ها (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۷)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه هفتم: آموزش ترسیمات در و پنجره (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۶)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه ششم: آموزش ترسیمات دیوار   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۵)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه پنچم: آموزش ابزارهای ویرایشی   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۴)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه چهارم: آموزش لایه بندی و روش های ترسیم دیوار   (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده ...

آموزش مقدماتی رویت (۳)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه سوم: آموزش ابزارهای ویرایشی (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۲)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit (مهندس الیاس بستگانی) جلسه دوم: آشنایی با محیط نرم افزار (برای یادگیری حرفه ای نرم افزار رویت پس از اتمام این جلسات بهتر از پکیج های آموزشی پیشرفته استفاده کنید)

آموزش مقدماتی رویت (۱)

آموزش مقدماتی تا متوسطه نرم افزار Revit-جلسه اول: آشنایی با محیط نرم افزار Revit