محتوای آموزش اتوکد

انتقال نقشه اتوکد به رویت

  باوجود تسلط به نرم افزار رویت ما هیچ وقت نقشه های خود را در اتوکد ترسیم نمیکنیم زیرا کاری زمان بر و بیهوده است. اما گاهی نقشه ی آماده ای در اتوکد تحویل شما میدهد که آن را در ...