محتوای آموزش اسکیس

خروجی اسکیس با رویت

شما بدون فتوساپ و تنها با استفاده از نرم افزار Revit میتوانید ، حجم طراحی شده ساختمان را به صورت اسکیسی خروجی بگیرید ، پس این آموزش کاربردی را از دست ندید مدرس:مهندس الیاس بستگانی دیگر آموزش های ما را ...

اسکیس با Revit

شما بدون فتوشاپ و تنها با استفاده از نرم افزار Revit میتوانید ، حجم طراحی شده ساختمان را به صورت اسکیسی خروجی بگیرید ، پس این آموزش کاربردی را از دست ندید مدرس:مهندس الیاس بستگانی دیگر آموزش های ما را ...