محتوای استاندارد بیم

استاندارد bim رونمایی شد

رونمایی از اولین استاندارد و آئین نامه مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران توسط ریاست جمهوری و تصویب آئین نامه اجرایی پیاده سازی بیم در مناطق آزاد به همین منظور پیاده سازی بیم در مناطق آزاد انزلی چابهار کیش اروند قشم ...