محتوای سازه بتنی

آموزش اورلب میلگرد در رویت

همپوشانی یا اورلب میلگرد و خم ۱ به ۶ میلگرد زمانی ایجاد می شود که شما تغییر مقطع در ستون ها را داشته باشید و یا بخواهید دو میلگرد را به هم متصل کنید که در این آموزش در نرم ...