محتوای پله در توپوگرافی

پله در توپوگرافی

ممکنه شما هم با این چالش مواجه شده باشید که پله ای را نسبت به سطح و شیب توپوگرافی ترسیم کنید، اما متاسفانه پله همانند نرده بر روی شیب زمین امکان هاست آن وجود ندارد، در این فیلم آموزشی تکنیکی ...