محتوای Revit Architecture

جدول مشخصات در Revit

قطعا برای شما پیش آماده که کنار مدل یا ترسیمات خود بخواهید یک جدول مشخصات ایجاد کنید. اما میدانید ترسیم جدول در رویت به صورت حرفه ای امکان پذیر است؟ پس برای یادگیری این فیلم آموزشی را ببینید و لذت ...